Põhikiri

EESTI TAIMEKAITSE SELTSI PÕHIKIRI

I. Üldsätted


1. Mittetulundusühing Eesti Taimekaitse Selts (edaspidi tekstis ETS) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud taimekaitsehuviliste füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus.

2. ETS on põhikirja alusel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pangakonto, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

3. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Eesti Taimekaitse Selts. Inglise keeles: Estonian Plant Protection Society.

4. Mittetulundusühingu ETS-i aadress on Eesti vabariik, 75 501 Saku, Teaduse 2, Harju maakond.

5. ETS arendab majandustegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik ETS-ile laekuvad vahendid on suunatud põhikirjas ettenähtud tegevuse arendamiseks.

6. ETS võib oma tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. ETS-is ei või jaotada kasumit liikmete vahel.

7. Oma tegevuses juhindub ETS Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

8. ETS teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. ETS-il on seoses oma põhikirjalise tegevusega õigus astuda lepingulistesse suhetesse, käsutada oma rahalisi vahendeid, omada vallas- ja kinnisvara ning olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonides ja liitudes.

9. ETS vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. ETS-i liikmed ei vastuta ETS-i varaliste kohustuste eest ja ETS ei vastuta liikmete varaliste kohustuste täitmise eest.

10. Eesti Taimekaitse Selts (ETS) on asutatud 21. oktoobril 1991. aastal.


II. ETS-i tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

 

11. ETS-i eesmärgid on:

1) taimekaitsehuviliste ühendamine;
2) taimekaitsealaste teadmiste levitamine, parimate tööviiside ja taimekaitse kutse propageerimine;
3) riigi põllu- ja metsamajanduse arengule kaasaaitamine;
4) taimekaitsevahendite majanduslikult efektiivse ja ohutu kasutamise toetamine, ettevõtjate ja talupidajate erialane konsulteerimine;
5) liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmises, seminaridel ja õppepäevadel osalemine;
6) koostöö arendamine välisriikide taimekaitse seltside ja ühingute ja liitudega.

12. Oma eesmärkide saavutamiseks ETS:

1) jälgib taimekaitsealast olukorda riigis ja teeb ettepanekuid taimekaitsealase töö arendamiseks;
2) korraldab taimekaitsealaseid konverentse, seminare, õppereise, näitusi, sümpoosiume ja kursusi;
3) aitab kaasa taimekaitsealaste teadustööde läbiviimiseks, osaleb taimekaitsealaste projektide arutamises ja teeb ettepanekuid koostööks ning arendab välissidemeid teiste teadusseltside, ühingute ja liitudega ning taotleb liikmetele kutseid taimekaitsealastele konverentsidele, seminaridele, sümpoosiumidele.
4) annab välja taimekaitsealaseid trükiseid, propageerib edukamate taimekasvatajate ja talupidajate taimekaitsealaseid kogemusi raadio, ajakirjanduse ja televisiooni kaudu.


III. Liikmeskond


13. ETS koosneb füüsilistest ja juriidilistest liikmetest. ETS-i füüsilisest isikust liikmeks võib olla iga Eesti või välisriigi kodanik, ettevõtted ja organisatsioonid, kes on huvitatud taimekaitsealasest tegevusest ja tunnistavad ETS-i põhikirja.

14. Mittetulundusühingu ETS-i liikmeskond koosneb tegevliikmetest, auliikmetest ja toetajaliikmetest. ETS-i kuulumise põhitingimuseks on iga-aastase liikmemaksu tähtajaline tasumine. Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määrab iga kalendriaasta kohta kindlaks ETS-i juhatus.

15. Mittetulundusühingu ETS-i liikmeks võetakse ja vabastatakse juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Juhatus otsustab liikme vastuvõtmise oma istungil lihthäälteenamusega. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

16. Auliikmeks võib juhatus valida füüsilise või juriidilise isiku, kes on andnud olulise panuse taimekaitsealases tegevuses. Toetajaliikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes materiaalselt toetab mittetulundusühingu tegevust.

17. ETS-i tegev- ja toetajaliikmed saavad liikmepileti, auliikmele antakse auliikme tunnistus.


IV. Liikmete õigused ja kohustused


18. ETS-i liikmel on õigus:

1) osa võtta seltsi asjade otsustamisest, valida ja olla valitud ETS-i juhtorganitesse;
2) osaleda ETS-i kõigil üritustel, avaldada nendel oma arvamust, sealhulgas ETS-i tegevuse kohta, kasutada kõiki ETS-i teenuseid ja saada kaitset;
3) avaldada ETS-i väljaannetes oma töid, esitada ettepanekuid ja projekte, saada teavet ja trükiseid;
4) esitada ettepanekuid taimekaitsealastes küsimustes ETS-i juhtkonnale;
5) nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist ja see on juhatusele kohustuslik, kui kirjalikule avaldusele on alla kirjutanud 1/5 seltsi liikmetest;

19. ETS-i liige on kohustatud:

1) aktiivselt osalema ETS-i tegevuses, juhtimises ja selle eesmärkide täitmisele suunatud ürituste korraldamises;
2) täitma põhikirja ja juhtkonna otsuseid, täitma kokkuleppeid ja enesele võetud kohustusi;
3) heaperemehelikult kasutama ETS-I vara, hoidma ja kaitsma mittetulundusühingu mainet, andma aru vara kasutamisest ja tasuma õigeaegselt liikmemaksu.


V. Eesti Taimekaitse Seltsi õigused


20. Enda nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks.

21. Osaleda taimekaitsealaste arengukontseptsioonide väljatöötamisel ja tegutseda taimekaitsealase tegevuse tagamisel.

22. Anda välja auhindu, tänukirju, medaleid, märke ja preemiaid taimekaitsealases tegevuses saavutatud heade tulemuste eest.

23. Omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ja muud vara.

24. Esitada oma liikmeid riiklike teaduspreemiate kandidaatideks, riigi teadust, põllumajandust ja maaelu koordineerivatesse liitudesse ning nõukogudesse.

25. Osaleda teiste juriidiliste isikute tegevuses.

26. Võtta laenu füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

27. Anda auliikme staatus kauaaegsele taimekaitsealal tegutsevale isikule.


VI. Juhtorganid


28. ETS-i kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mille toimumisest teatatakse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.

29. Üldkoosolekul on igal ETS-i liikmel üks hääl.

30. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

1) põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
2) eesmärkide muutmine;
3) juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
4) tegevusaasta aruande ja revisjoniaruande kinnitamine;
5) eelarve kinnitamine;
6) reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
7) mitte omal soovil liikmest väljaarvamine.

31. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul majandusaasta aruande kinnitamiseks ja teistes põhikirjas sätestatud olulistes küsimustes otsuste vastuvõtmiseks, samuti juhtudel, kui seda nõuavad ETS-i huvid ning sellekohase taotluse esitanud vähemalt 1/5 liikmetest või revisjonikomisjon.

32. Üldkoosolek on pädev otsustama, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool ETSi liikmetest. Üldkoosoleku otsused põhikirja muutmise, mittetulundusühingu reorganiseerimise või likvideerimise küsimustes nõuavad vähemalt 2/3 liikmete üldkoosolekul osalenute poolthääli. Teistes küsimustes on otsustamisel vajalik üldkoosolekust osavõtvate liikmete lihthäälteenamus. Kui üldkoosolek on otsustanud üks kord otsustamiseks mittepädevaks, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui seal osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.

33. Üldkoosolek valib juhtimiseks üldkoosolekute vahelisel perioodil kolmeks aastaks 5 kuni 7 liikmelise juhatuse ja vähemalt 3 liikmelise revisjonikomisjoni. Juhatus valib juhatuse liikmetest esimehe, sekretäri ja laekuri. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.


VII. Juhatus


34. Tagab mittetulundusühingu töö üldkoosolekute vahelisel perioodil, lahendades küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

35. Esitab tegevuse eelarve ja tegevusaasta kokkuvõtte kinnitamiseks üldkoosolekule.

36. Esitab ettepanekud põhikirja täiendamiseks ja muutmiseks üldkoosolekule ja valmistab ette üldkoosolekud.

37. Sõlmib ja lõpetab töölepingud palgaliste töötajatega, kinnitab nende ametikohustused ja töötasud ja teostab kontrolli palgaliste töötajate tegevuse üle.

38. Otsustab uute liikmete vastuvõtmise ja rahuldab nende omal soovil väljaastumise avaldused.

39. Otsustab rahaliste vahendite ja vara kasutamist vastavalt tegevussuundadele ning eelarvele.

40. Piirkondliku või kohaliku taimekaitse arendamiseks otsustab kohalike osakondade moodustamise ja peab liikmete arvestust.

41. Eesti Taimekaitse Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ainuisikuliselt ja teised juhatuse liikmed kahekaupa.


VIII. Revisjonikomisjon


42. Mittetulundusühingu revisjonikomisjon kontrollib:

1) ETS majanduslikku tegevust ja teostab järelevalvet juhtorganite otsuste täitmise üle;
2) ressursside kasutamist vastavalt eelarvele;
3) arvestuse ja aruandluse seaduslikkust ning õigsust;
4) revisjonikomisjoni kutsub kokku selle esimees vajaduse järgi kuid vähemalt üks kord aastas;
5) revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
 

IX. ETS-i vara


43. Mittetulundusühingu ETS vara moodustub:

1) liikmemaksudest;
2) tulust, mida võidakse saada seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, õppustest-konsultatsioonidest ning muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
3) vabatahtlikest varalistest annetustest, sponsorlusest ja eraldistest;
4) muust tulust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

44. Varalised ja rahalised annetused ning eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata.

45. Varasid kasutatakse mittetulundusühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, liikmete ja töötajate väljaõppeks, preemiateks, palgaliste töötajate töötasudeks ja lähetuskuludeks ning taimekaitsealase tegevuse toetuseks.

46. ETS peab seadusega ettenähtud korras raamatupidamisarvestust ja tasub ettenähtud maksud.

47. ETS-i tegevusaasta on kalendriaasta.


X. ETS-i tegevuse lõpetamine


48. ETS-i tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, halduskohtu otsuse alusel või kui tema liikmete arv on vähem kui 3 liiget.

49. Tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib üldkoosolek 3-liikmelise likvideerimiskomisjoni, kelle ülesandeks on lõpetada seltsi toimingud, avaldada tema tegevuse lõpetamise teade vabariikliku leviga ajalehes, kutsuda välja võlausaldajad ning rahuldada nende nõudmised. Likvideerimiskomisjoni volituste tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud. Likvideerimiskulud kaetakse ETS-i vahendite arvelt. Likvideerimiskomisjoni tulemused vormistatakse lõppaktiga.

50. Pärast kõikide kreeditoride nõudmiste rahuldamist võtab likvideerimiskomisjon vastu otsuse allesjäänud rahaliste vahendite ja muu vara kasutamise kohta.

51. ETS-i tegevus lõpetatakse seltsi juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse likvideerimiskomisjoni lõppakt. Juhatus saadab 3 tööpäeva jooksul pärast lõppakti kinnitamist riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele teatise registrist kustutamiseks.

52. Mittetulundusühingu ETS ümberkujundamisel, ühendamisel või jagunemisel lähevad varad ning lepingulised kohustused ja õigused üle õigusjärglastele ning selle kohta tehakse vastavad muudatused põhikirjas. Ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemise käigus uue juriidilise isiku tekkimist ei loeta seltsi asutamiseks. ETS loetakse reorganiseerituks ning vara õigusjärglastele üleläinuks tema põhikirja muudatuste registreerimise päevast.


Põhikiri on vastu võetud Eesti taimekaitse seltsi üldkoosolekul 17. veebruaril 1999. a. Sakus.